2011-08-06_17-45_img_5852_budapest_keleti.jpg

2011-08-06_1 7-45_img_585 2_budapest_k eleti.jpg

2011-08-06_17-48_img_5853_budapest_keleti.jpg

2011-08-06_1 7-48_img_585 3_budapest_k eleti.jpg

2011-08-06_17-56_img_5854_budapest_keleti.jpg

2011-08-06_1 7-56_img_585 4_budapest_k eleti.jpg

2011-08-06_18-07_img_5855_madarske_pivo.jpg

2011-08-06_1 8-07_img_585 5_madarske_p ivo.jpg

2011-08-06_18-51_img_5857_rumunske_pivo.jpg

2011-08-06_1 8-51_img_585 7_rumunske_p ivo.jpg

2011-08-06_20-00_img_5859_madarska_810.jpg

2011-08-06_2 0-00_img_585 9_madarska_8 10.jpg

2011-08-07_01-52_img_5861_alba_iulia.jpg

2011-08-07_0 1-52_img_586 1_alba_iulia .jpg

2011-08-07_02-44_img_5865_rumunsky_osobak.jpg

2011-08-07_0 2-44_img_586 5_rumunsky_o sobak.jpg

2011-08-07_02-53_img_5866_vintu_de_jos.jpg

2011-08-07_0 2-53_img_586 6_vintu_de_j os.jpg

2011-08-07_05-47_img_5868_rumunske_vagony.jpg

2011-08-07_0 5-47_img_586 8_rumunske_v agony.jpg

2011-08-07_06-25_img_5870_talmaciu.jpg

2011-08-07_0 6-25_img_587 0_talmaciu.j pg

2011-08-07_06-37_img_5872_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 6-37_img_587 2_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_06-38_img_5873_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 6-38_img_587 3_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_06-38_img_5874_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 6-38_img_587 4_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_06-42_img_5877_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 6-42_img_587 7_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_06-45_img_5881_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 6-45_img_588 1_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_07-04_img_5883_turnu_rosu,_snidane.jpg

2011-08-07_0 7-04_img_588 3_turnu_rosu ,_snidane.jp g

2011-08-07_08-57_img_5884_turnu_rosu.jpg

2011-08-07_0 8-57_img_588 4_turnu_rosu .jpg

2011-08-07_09-23_img_5887_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_0 9-23_img_588 7_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_11-40_img_5888_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 1-40_img_588 8_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_11-40_img_5889_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 1-40_img_588 9_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_12-22_img_5891_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 2-22_img_589 1_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_12-50_img_5893_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 2-50_img_589 3_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_13-27_img_5897_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 3-27_img_589 7_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_13-27_img_5899_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 3-27_img_589 9_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_14-04_img_5900_nastup_na_fagaras.jpg

2011-08-07_1 4-04_img_590 0_nastup_na_ fagaras.jpg

2011-08-07_14-58_img_5907_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-07_1 4-58_img_590 7_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-07_15-14_img_5913_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-07_1 5-14_img_591 3_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-07_15-53_img_5916_slanina.jpg

2011-08-07_1 5-53_img_591 6_slanina.jp g

2011-08-07_16-13_img_5917_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-07_1 6-13_img_591 7_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_06-19_img_5920_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 6-19_img_592 0_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_06-20_img_5922_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 6-20_img_592 2_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_06-27_img_5924_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 6-27_img_592 4_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_06-38_img_5925_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 6-38_img_592 5_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_08-06_img_5929_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 8-06_img_592 9_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_08-27_img_5933_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 8-27_img_593 3_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_08-49_img_5940_chica_lacului_1649m.jpg

2011-08-08_0 8-49_img_594 0_chica_lacu lui_1649m.jp g

2011-08-08_09-01_img_5943_kone.jpg

2011-08-08_0 9-01_img_594 3_kone.jpg

2011-08-08_09-01_img_5944_kone.jpg

2011-08-08_0 9-01_img_594 4_kone.jpg

2011-08-08_09-01_img_5947_kone.jpg

2011-08-08_0 9-01_img_594 7_kone.jpg

2011-08-08_09-02_img_5948_kone.jpg

2011-08-08_0 9-02_img_594 8_kone.jpg

2011-08-08_09-02_img_5949_kone.jpg

2011-08-08_0 9-02_img_594 9_kone.jpg

2011-08-08_09-03_img_5955_kone.jpg

2011-08-08_0 9-03_img_595 5_kone.jpg

2011-08-08_09-03_img_5956_kone.jpg

2011-08-08_0 9-03_img_595 6_kone.jpg

2011-08-08_09-04_img_5960_kone.jpg

2011-08-08_0 9-04_img_596 0_kone.jpg

2011-08-08_09-05_img_5963_salas.jpg

2011-08-08_0 9-05_img_596 3_salas.jpg

2011-08-08_09-07_img_5971_kone.jpg

2011-08-08_0 9-07_img_597 1_kone.jpg

2011-08-08_09-07_img_5972_kone.jpg

2011-08-08_0 9-07_img_597 2_kone.jpg

2011-08-08_09-08_img_5975_kone.jpg

2011-08-08_0 9-08_img_597 5_kone.jpg

2011-08-08_09-11_img_5977_kone.jpg

2011-08-08_0 9-11_img_597 7_kone.jpg

2011-08-08_09-19_img_5981_kone.jpg

2011-08-08_0 9-19_img_598 1_kone.jpg

2011-08-08_09-19_img_5982_kone.jpg

2011-08-08_0 9-19_img_598 2_kone.jpg

2011-08-08_09-28_img_5986_louky.jpg

2011-08-08_0 9-28_img_598 6_louky.jpg

2011-08-08_09-28_img_5988_louky.jpg

2011-08-08_0 9-28_img_598 8_louky.jpg

2011-08-08_09-54_img_5992_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_0 9-54_img_599 2_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_09-55_img_5996_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_0 9-55_img_599 6_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_09-55_img_5997_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_0 9-55_img_599 7_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_09-56_img_5998_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_0 9-56_img_599 8_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_10-14_img_6001_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_1 0-14_img_600 1_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_10-17_img_6003_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_1 0-17_img_600 3_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_10-21_img_6005_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_1 0-21_img_600 5_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_11-43_img_6008_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_1 1-43_img_600 8_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_11-44_img_6009_vf._tataru_1890m.jpg

2011-08-08_1 1-44_img_600 9_vf._tataru _1890m.jpg

2011-08-08_12-18_img_6010_vf._cocoriciu_2034m.jpg

2011-08-08_1 2-18_img_601 0_vf._cocori ciu_2034m.jp g

2011-08-08_12-18_img_6011_vf._cocoriciu_2034m.jpg

2011-08-08_1 2-18_img_601 1_vf._cocori ciu_2034m.jp g

2011-08-08_12-45_img_6015_vf._cocoriciu_2034m.jpg

2011-08-08_1 2-45_img_601 5_vf._cocori ciu_2034m.jp g

2011-08-08_12-45_img_6016_vf._cocoriciu_2034m.jpg

2011-08-08_1 2-45_img_601 6_vf._cocori ciu_2034m.jp g

2011-08-08_13-17_img_6022_vf._budislavu_2371m.jpg

2011-08-08_1 3-17_img_602 2_vf._budisl avu_2371m.jp g

2011-08-08_14-50_img_6026_vf._budislavu_2371m.jpg

2011-08-08_1 4-50_img_602 6_vf._budisl avu_2371m.jp g

2011-08-08_14-58_img_6028_saua_budislavului.jpg

2011-08-08_1 4-58_img_602 8_saua_budis lavului.jpg

2011-08-08_14-58_img_6029_vf._negoiu_2536m_a_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-08_1 4-58_img_602 9_vf._negoiu _2536m_a_vf. _lespezi_251 7m.jpg

2011-08-08_15-36_img_6034_taboriste_pod_vf._budislavu.jpg

2011-08-08_1 5-36_img_603 4_taboriste_ pod_vf._budi slavu.jpg

2011-08-09_04-52_img_6036_taboriste_pod_vf._budislavu.jpg

2011-08-09_0 4-52_img_603 6_taboriste_ pod_vf._budi slavu.jpg

2011-08-09_05-43_img_6038_jezero_lacul_avrig_2010m.jpg

2011-08-09_0 5-43_img_603 8_jezero_lac ul_avrig_201 0m.jpg

2011-08-09_05-52_img_6046_jezero_lacul_avrig_2010m.jpg

2011-08-09_0 5-52_img_604 6_jezero_lac ul_avrig_201 0m.jpg

2011-08-09_06-02_img_6048_jezero_lacul_avrig_2010m.jpg

2011-08-09_0 6-02_img_604 8_jezero_lac ul_avrig_201 0m.jpg

2011-08-09_07-33_img_6052_jezero_lacul_avrig_2010m.jpg

2011-08-09_0 7-33_img_605 2_jezero_lac ul_avrig_201 0m.jpg

2011-08-09_07-37_img_6054_pod_vf._ciortea.jpg

2011-08-09_0 7-37_img_605 4_pod_vf._ci ortea.jpg

2011-08-09_07-49_img_6057_pod_vf._ciortea.jpg

2011-08-09_0 7-49_img_605 7_pod_vf._ci ortea.jpg

2011-08-09_08-19_img_6069_vf._ciortea_2427m.jpg

2011-08-09_0 8-19_img_606 9_vf._ciorte a_2427m.jpg

2011-08-09_08-32_img_6077_pod_vf._ciortea.jpg

2011-08-09_0 8-32_img_607 7_pod_vf._ci ortea.jpg

2011-08-09_08-52_img_6084_vf._scara_2306m.jpg

2011-08-09_0 8-52_img_608 4_vf._scara_ 2306m.jpg

2011-08-09_09-16_img_6090_pohled_z__vf._scara_2306m.jpg

2011-08-09_0 9-16_img_609 0_pohled_z__ vf._scara_23 06m.jpg

2011-08-09_09-17_img_6092_pohled_z__vf._scara_2306m.jpg

2011-08-09_0 9-17_img_609 2_pohled_z__ vf._scara_23 06m.jpg

2011-08-09_09-19_img_6095_pohled_z__vf._scara_2306m.jpg

2011-08-09_0 9-19_img_609 5_pohled_z__ vf._scara_23 06m.jpg

2011-08-09_09-20_img_6097_pohled_z__vf._scara_2306m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-09_0 9-20_img_609 7_pohled_z__ vf._scara_23 06m_na_vf._n egoiu_a_vf._ lespezi.jpg

2011-08-09_09-52_img_6101_pohled_ze_sedla_saua_scara.jpg

2011-08-09_0 9-52_img_610 1_pohled_ze_ sedla_saua_s cara.jpg

2011-08-09_09-53_img_6104_pohled_ze_sedla_saua_scara.jpg

2011-08-09_0 9-53_img_610 4_pohled_ze_ sedla_saua_s cara.jpg

2011-08-09_10-17_img_6107_pohled_ze_sedla_saua_scara.jpg

2011-08-09_1 0-17_img_610 7_pohled_ze_ sedla_saua_s cara.jpg

2011-08-09_10-48_img_6109_sedlo_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 0-48_img_610 9_sedlo_saua _serbotei_21 23m.jpg

2011-08-09_17-14_img_6117_pohled_ze_sedla_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 7-14_img_611 7_pohled_ze_ sedla_saua_s erbotei_2123 m.jpg

2011-08-09_17-16_img_6120_pohled_ze_sedla_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 7-16_img_612 0_pohled_ze_ sedla_saua_s erbotei_2123 m.jpg

2011-08-09_17-17_img_6121_pohled_ze_sedla_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 7-17_img_612 1_pohled_ze_ sedla_saua_s erbotei_2123 m.jpg

2011-08-09_17-21_img_6125_pohled_ze_sedla_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 7-21_img_612 5_pohled_ze_ sedla_saua_s erbotei_2123 m.jpg

2011-08-09_18-01_img_6127_pohled_ze_sedla_saua_serbotei_2123m.jpg

2011-08-09_1 8-01_img_612 7_pohled_ze_ sedla_saua_s erbotei_2123 m.jpg

2011-08-10_07-41_img_6129_pohled_z_vf._serbota_2331m_do_mlhy_smerem_k_vf._negoiu.jpg

2011-08-10_0 7-41_img_612 9_pohled_z_v f._serbota_2 331m_do_mlhy _smerem_k_vf ._negoiu.jpg

2011-08-10_08-08_img_6133_pohled_z_vf._serbota_2331m_do_mlhy_smerem_k_vf._negoiu.jpg

2011-08-10_0 8-08_img_613 3_pohled_z_v f._serbota_2 331m_do_mlhy _smerem_k_vf ._negoiu.jpg

2011-08-10_08-08_img_6134_pohled_z_vf._serbota_2331m_do_mlhy_smerem_k_vf._negoiu.jpg

2011-08-10_0 8-08_img_613 4_pohled_z_v f._serbota_2 331m_do_mlhy _smerem_k_vf ._negoiu.jpg

2011-08-10_08-09_img_6139__pohled_z_vf._serbota_2331m_smerem_k_vf._negoiu_-_custura_saratii.jpg

2011-08-10_0 8-09_img_613 9__pohled_z_ vf._serbota_ 2331m_smerem _k_vf._negoi u_-_custura_ saratii.jpg

2011-08-10_10-53_img_6143_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 0-53_img_614 3_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_10-54_img_6145_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 0-54_img_614 5_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_10-55_img_6148_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 0-55_img_614 8_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_10-57_img_6151_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 0-57_img_615 1_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_12-13_img_6157_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 2-13_img_615 7_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_12-17_img_6163_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 2-17_img_616 3_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_12-17_img_6164_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 2-17_img_616 4_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_12-51_img_6179_krizenec_vlka_a_ledniho_medveda.jpg

2011-08-10_1 2-51_img_617 9_krizenec_v lka_a_lednih o_medveda.jp g

2011-08-10_12-52_img_6181_krizenec_vlka_a_ledniho_medveda.jpg

2011-08-10_1 2-52_img_618 1_krizenec_v lka_a_lednih o_medveda.jp g

2011-08-10_13-01_img_6183_krizenec_vlka_a_ledniho_medveda.jpg

2011-08-10_1 3-01_img_618 3_krizenec_v lka_a_lednih o_medveda.jp g

2011-08-10_13-02_img_6184_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 3-02_img_618 4_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_13-21_img_6185_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 3-21_img_618 5_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_13-22_img_6187_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 3-22_img_618 7_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_13-22_img_6188_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 3-22_img_618 8_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_13-22_img_6189_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 3-22_img_618 9_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_15-21_img_6191_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 5-21_img_619 1_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_15-21_img_6194_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 5-21_img_619 4_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_15-53_img_6198_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 5-53_img_619 8_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-02_img_6200_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-02_img_620 0_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-06_img_6201_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-06_img_620 1_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-06_img_6204_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-06_img_620 4_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-29_img_6216_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-29_img_621 6_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-33_img_6219_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-33_img_621 9_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-10_16-37_img_6220_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-10_1 6-37_img_622 0_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-11_10-50_img_6234_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-11_1 0-50_img_623 4_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-11_11-06_img_6235_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-11_1 1-06_img_623 5_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-11_11-23_img_6238_udoli_pod_vf._serbota.jpg

2011-08-11_1 1-23_img_623 8_udoli_pod_ vf._serbota. jpg

2011-08-11_11-33_img_6243_vodopad_na_izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 1-33_img_624 3_vodopad_na _izvorul_neg oiului.jpg

2011-08-11_11-45_img_6244_vodopad_na_izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 1-45_img_624 4_vodopad_na _izvorul_neg oiului.jpg

2011-08-11_12-55_img_6246_vodopad_na_izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 2-55_img_624 6_vodopad_na _izvorul_neg oiului.jpg

2011-08-11_13-30_img_6250_udoli__izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 3-30_img_625 0_udoli__izv orul_negoiul ui.jpg

2011-08-11_14-50_img_6255_udoli__izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 4-50_img_625 5_udoli__izv orul_negoiul ui.jpg

2011-08-11_15-58_img_6258_udoli__izvorul_negoiului_-_skalni_previs.jpg

2011-08-11_1 5-58_img_625 8_udoli__izv orul_negoiul ui_-_skalni_ previs.jpg

2011-08-11_16-19_img_6261_udoli__izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 6-19_img_626 1_udoli__izv orul_negoiul ui.jpg

2011-08-11_16-20_img_6264_udoli__izvorul_negoiului.jpg

2011-08-11_1 6-20_img_626 4_udoli__izv orul_negoiul ui.jpg

2011-08-11_18-27_img_6266_provizorni_oprava_stanu.jpg

2011-08-11_1 8-27_img_626 6_provizorni _oprava_stan u.jpg

2011-08-11_18-40_img_6267_v_lese_pod_vf._marginea_1797m.jpg

2011-08-11_1 8-40_img_626 7_v_lese_pod _vf._margine a_1797m.jpg

2011-08-12_07-45_img_6277_pohled_z_vf._marginea_1797m_na_saua_scara.jpg

2011-08-12_0 7-45_img_627 7_pohled_z_v f._marginea_ 1797m_na_sau a_scara.jpg

2011-08-12_07-45_img_6279_pohled_z_vf._marginea_1797m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_0 7-45_img_627 9_pohled_z_v f._marginea_ 1797m_na_vf. _negoiu_a_vf ._lespezi.jp g

2011-08-12_07-53_img_6280_porobeton_a_oslove.jpg

2011-08-12_0 7-53_img_628 0_porobeton_ a_oslove.jpg

2011-08-12_07-54_img_6282_pohled_z_vf._marginea_1797m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_0 7-54_img_628 2_pohled_z_v f._marginea_ 1797m_na_vf. _negoiu_a_vf ._lespezi.jp g

2011-08-12_07-57_img_6284_pohled_z_vf._marginea_1797m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_0 7-57_img_628 4_pohled_z_v f._marginea_ 1797m_na_vf. _negoiu_a_vf ._lespezi.jp g

2011-08-12_09-48_img_6287_prani_ponozek.jpg

2011-08-12_0 9-48_img_628 7_prani_pono zek.jpg

2011-08-12_09-53_img_6288_pohled_z_vf._marginea_1797m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_0 9-53_img_628 8_pohled_z_v f._marginea_ 1797m_na_vf. _negoiu_a_vf ._lespezi.jp g

2011-08-12_10-01_img_6289_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 0-01_img_628 9_vf._florea _1948m.jpg

2011-08-12_10-05_img_6291_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 0-05_img_629 1_vf._florea _1948m.jpg

2011-08-12_10-12_img_6292_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_1 0-12_img_629 2_vf._negoiu _a_vf._lespe zi.jpg

2011-08-12_10-34_img_6293_pohled_z_vf._florea_1948m_na__lacul_vidraru.jpg

2011-08-12_1 0-34_img_629 3_pohled_z_v f._florea_19 48m_na__lacu l_vidraru.jp g

2011-08-12_10-36_img_6307_pohled_z_vf._florea_1948m_na_transfagarasskou_silnici.jpg

2011-08-12_1 0-36_img_630 7_pohled_z_v f._florea_19 48m_na_trans fagarasskou_ silnici.jpg

2011-08-12_10-37_img_6309_pohled_z_vf._florea_1948m_na_vf._arpasu_mic._2461m.jpg

2011-08-12_1 0-37_img_630 9_pohled_z_v f._florea_19 48m_na_vf._a rpasu_mic._2 461m.jpg

2011-08-12_10-37_img_6311_pohled_z_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 0-37_img_631 1_pohled_z_v f._florea_19 48m.jpg

2011-08-12_10-39_img_6312_pohled_z_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 0-39_img_631 2_pohled_z_v f._florea_19 48m.jpg

2011-08-12_11-05_img_6313_pohled_z_vf._florea_1948m_na_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_1 1-05_img_631 3_pohled_z_v f._florea_19 48m_na_vf._n egoiu_a_vf._ lespezi.jpg

2011-08-12_11-05_img_6314_pohled_z_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 1-05_img_631 4_pohled_z_v f._florea_19 48m.jpg

2011-08-12_11-19_img_6315_pohled_z_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 1-19_img_631 5_pohled_z_v f._florea_19 48m.jpg

2011-08-12_11-53_img_6318_pohled_z_vf._florea_1948m_na_vf._ciortea_a_vf._scara.jpg

2011-08-12_1 1-53_img_631 8_pohled_z_v f._florea_19 48m_na_vf._c iortea_a_vf. _scara.jpg

2011-08-12_11-57_img_6319_pohled_z_vf._florea_1948m_na_saua_serbotei.jpg

2011-08-12_1 1-57_img_631 9_pohled_z_v f._florea_19 48m_na_saua_ serbotei.jpg

2011-08-12_11-58_img_6320_pohled_z_vf._florea_1948m.jpg

2011-08-12_1 1-58_img_632 0_pohled_z_v f._florea_19 48m.jpg

2011-08-12_12-08_img_6321_sedlo_saua_pedeanu.jpg

2011-08-12_1 2-08_img_632 1_sedlo_saua _pedeanu.jpg

2011-08-12_12-46_img_6322_sedlo_saua_pedeanu.jpg

2011-08-12_1 2-46_img_632 2_sedlo_saua _pedeanu.jpg

2011-08-12_13-09_img_6323_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_1 3-09_img_632 3_vf._negoiu _a_vf._lespe zi.jpg

2011-08-12_13-09_img_6324_transfagarasska_silnice.jpg

2011-08-12_1 3-09_img_632 4_transfagar asska_silnic e.jpg

2011-08-12_13-10_img_6326_mrakului.jpg

2011-08-12_1 3-10_img_632 6_mrakului.j pg

2011-08-12_14-23_img_6332_vf._podeanu_2262mn.jpg

2011-08-12_1 4-23_img_633 2_vf._podean u_2262mn.jpg

2011-08-12_14-26_img_6333_vf._negoiu_a_vf._lespezi.jpg

2011-08-12_1 4-26_img_633 3_vf._negoiu _a_vf._lespe zi.jpg

2011-08-12_14-46_img_6339_vf._negoiu.jpg

2011-08-12_1 4-46_img_633 9_vf._negoiu .jpg

2011-08-12_15-16_img_6340_vf._negoiu.jpg

2011-08-12_1 5-16_img_634 0_vf._negoiu .jpg

2011-08-12_15-56_img_6347_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 5-56_img_634 7_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_16-15_img_6348_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 6-15_img_634 8_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_16-19_img_6350_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 6-19_img_635 0_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_16-25_img_6351_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 6-25_img_635 1_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_16-27_img_6355_pohled_z_vf._lespezi_2517m_-_strunga_dracului.jpg

2011-08-12_1 6-27_img_635 5_pohled_z_v f._lespezi_2 517m_-_strun ga_dracului. jpg

2011-08-12_16-28_img_6357_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 6-28_img_635 7_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_16-29_img_6359_pohled_z_vf._lespezi_2517m_na_lacul_caltun_2150m.jpg

2011-08-12_1 6-29_img_635 9_pohled_z_v f._lespezi_2 517m_na_lacu l_caltun_215 0m.jpg

2011-08-12_16-35_img_6362_pohled_z_vf._lespezi_2517m.jpg

2011-08-12_1 6-35_img_636 2_pohled_z_v f._lespezi_2 517m.jpg

2011-08-12_17-29_img_6364_pohled_z_vf._lespezi_2517m_na_vf._arpasul_mic._a_vf._moldoveanu.jpg

2011-08-12_1 7-29_img_636 4_pohled_z_v f._lespezi_2 517m_na_vf._ arpasul_mic. _a_vf._moldo veanu.jpg

2011-08-12_18-30_img_6367_udoli_p._paltinul_a_p._capra.jpg

2011-08-12_1 8-30_img_636 7_udoli_p._p altinul_a_p. _capra.jpg

2011-08-13_06-58_img_6369_udoli_p._paltinul.jpg

2011-08-13_0 6-58_img_636 9_udoli_p._p altinul.jpg

2011-08-13_09-41_img_6372_udoli_p._paltinul.jpg

2011-08-13_0 9-41_img_637 2_udoli_p._p altinul.jpg

2011-08-13_11-51_img_6376_udoli_p._paltinul.jpg

2011-08-13_1 1-51_img_637 6_udoli_p._p altinul.jpg

2011-08-13_13-36_img_6377_udoli_p._paltinul.jpg

2011-08-13_1 3-36_img_637 7_udoli_p._p altinul.jpg

2011-08-13_13-38_img_6378_udoli_p._paltinul.jpg

2011-08-13_1 3-38_img_637 8_udoli_p._p altinul.jpg

2011-08-13_14-57_img_6379_piscul_negru_1200m.jpg

2011-08-13_1 4-57_img_637 9_piscul_neg ru_1200m.jpg

2011-08-13_16-01_img_6381_ilcin_vodopad.jpg

2011-08-13_1 6-01_img_638 1_ilcin_vodo pad.jpg

2011-08-13_17-08_img_6383_sezonni_drevostavba.jpg

2011-08-13_1 7-08_img_638 3_sezonni_dr evostavba.jp g

2011-08-14_08-02_img_6384_menu.jpg

2011-08-14_0 8-02_img_638 4_menu.jpg

2011-08-14_08-02_img_6385_menu.jpg

2011-08-14_0 8-02_img_638 5_menu.jpg

2011-08-14_08-02_img_6386_menu.jpg

2011-08-14_0 8-02_img_638 6_menu.jpg

2011-08-14_08-02_img_6387_menu.jpg

2011-08-14_0 8-02_img_638 7_menu.jpg

2011-08-14_08-02_img_6388_menu.jpg

2011-08-14_0 8-02_img_638 8_menu.jpg

2011-08-14_08-03_img_6389_menu.jpg

2011-08-14_0 8-03_img_638 9_menu.jpg

2011-08-14_08-03_img_6390_menu.jpg

2011-08-14_0 8-03_img_639 0_menu.jpg

2011-08-14_08-03_img_6391_menu.jpg

2011-08-14_0 8-03_img_639 1_menu.jpg

2011-08-14_08-03_img_6392_menu.jpg

2011-08-14_0 8-03_img_639 2_menu.jpg

2011-08-14_13-23_img_6394_ilcin_vodopad.jpg

2011-08-14_1 3-23_img_639 4_ilcin_vodo pad.jpg

2011-08-14_14-14_img_6395_ilcin_vodopad.jpg

2011-08-14_1 4-14_img_639 5_ilcin_vodo pad.jpg

2011-08-14_14-42_img_6400_hribului.jpg

2011-08-14_1 4-42_img_640 0_hribului.j pg

2011-08-14_14-42_img_6401_hribului.jpg

2011-08-14_1 4-42_img_640 1_hribului.j pg

2011-08-14_14-51_img_6404_hribului.jpg

2011-08-14_1 4-51_img_640 4_hribului.j pg

2011-08-14_14-52_img_6405_hribului.jpg

2011-08-14_1 4-52_img_640 5_hribului.j pg

2011-08-14_16-29_img_6406_novostavba_hotelu.jpg

2011-08-14_1 6-29_img_640 6_novostavba _hotelu.jpg

2011-08-14_16-29_img_6407_novostavba_hotelu.jpg

2011-08-14_1 6-29_img_640 7_novostavba _hotelu.jpg

2011-08-14_16-45_img_6408_suseni_mapy.jpg

2011-08-14_1 6-45_img_640 8_suseni_map y.jpg

2011-08-14_16-46_img_6409_novostavba_hotelu.jpg

2011-08-14_1 6-46_img_640 9_novostavba _hotelu.jpg

2011-08-14_19-57_img_6417_suseni_mapy.jpg

2011-08-14_1 9-57_img_641 7_suseni_map y.jpg

2011-08-14_21-05_img_6418_suseni.jpg

2011-08-14_2 1-05_img_641 8_suseni.jpg

2011-08-15_07-29_img_6419_novostavba_hotelu.jpg

2011-08-15_0 7-29_img_641 9_novostavba _hotelu.jpg

2011-08-15_07-30_img_6420_novostavba_hotelu.jpg

2011-08-15_0 7-30_img_642 0_novostavba _hotelu.jpg

2011-08-15_08-01_img_6421_rumunska_taboriste_u_transfagarasske_silnice.jpg

2011-08-15_0 8-01_img_642 1_rumunska_t aboriste_u_t ransfagarass ke_silnice.j pg

2011-08-15_09-34_img_6424_rumunska_taboriste_u_transfagarasske_silnice.jpg

2011-08-15_0 9-34_img_642 4_rumunska_t aboriste_u_t ransfagarass ke_silnice.j pg

2011-08-15_11-46_img_6425_rumunska_taboriste_u_transfagarasske_silnice.jpg

2011-08-15_1 1-46_img_642 5_rumunska_t aboriste_u_t ransfagarass ke_silnice.j pg

2011-08-15_11-54_img_6427_rumunska_taboriste_u_transfagarasske_silnice.jpg

2011-08-15_1 1-54_img_642 7_rumunska_t aboriste_u_t ransfagarass ke_silnice.j pg

2011-08-15_11-59_img_6428_rumunska_taboriste_u_transfagarasske_silnice.jpg

2011-08-15_1 1-59_img_642 8_rumunska_t aboriste_u_t ransfagarass ke_silnice.j pg

2011-08-15_12-49_img_6432_izvorul_caprei.jpg

2011-08-15_1 2-49_img_643 2_izvorul_ca prei.jpg

2011-08-15_13-36_img_6435_portita_arpasului.jpg

2011-08-15_1 3-36_img_643 5_portita_ar pasului.jpg

2011-08-15_13-46_img_6436_portita_arpasului.jpg

2011-08-15_1 3-46_img_643 6_portita_ar pasului.jpg

2011-08-15_13-53_img_6438_refugio.jpg

2011-08-15_1 3-53_img_643 8_refugio.jp g

2011-08-15_13-53_img_6440_refugio.jpg

2011-08-15_1 3-53_img_644 0_refugio.jp g

2011-08-15_14-51_img_6445_refugio.jpg

2011-08-15_1 4-51_img_644 5_refugio.jp g

2011-08-15_15-02_img_6446_refugio.jpg

2011-08-15_1 5-02_img_644 6_refugio.jp g

2011-08-15_17-17_img_6447_refugio.jpg

2011-08-15_1 7-17_img_644 7_refugio.jp g

2011-08-15_17-17_img_6448_portita_arpasului.jpg

2011-08-15_1 7-17_img_644 8_portita_ar pasului.jpg

2011-08-16_07-47_img_6453_refugio.jpg

2011-08-16_0 7-47_img_645 3_refugio.jp g

2011-08-16_07-52_img_6455_portita_arpasului.jpg

2011-08-16_0 7-52_img_645 5_portita_ar pasului.jpg

2011-08-16_08-09_img_6456_portita_arpasului.jpg

2011-08-16_0 8-09_img_645 6_portita_ar pasului.jpg

2011-08-16_08-34_img_6457_portita_arpasului.jpg

2011-08-16_0 8-34_img_645 7_portita_ar pasului.jpg

2011-08-16_08-40_img_6458_portita_arpasului.jpg

2011-08-16_0 8-40_img_645 8_portita_ar pasului.jpg

2011-08-16_09-02_img_6460_udoli_p._arpasu.jpg

2011-08-16_0 9-02_img_646 0_udoli_p._a rpasu.jpg

2011-08-16_09-51_img_6463_lacul_podragel_1990m.jpg

2011-08-16_0 9-51_img_646 3_lacul_podr agel_1990m.j pg

2011-08-16_10-45_img_6470_strunga_podragelului.jpg

2011-08-16_1 0-45_img_647 0_strunga_po dragelului.j pg

2011-08-16_11-06_img_6473_lacul_podragel_1990m.jpg

2011-08-16_1 1-06_img_647 3_lacul_podr agel_1990m.j pg

2011-08-16_11-08_img_6475_lacul_podragel_1990m.jpg

2011-08-16_1 1-08_img_647 5_lacul_podr agel_1990m.j pg

2011-08-16_11-10_img_6477_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-10_img_647 7_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_11-22_img_6481_vf._lespezi.jpg

2011-08-16_1 1-22_img_648 1_vf._lespez i.jpg

2011-08-16_11-28_img_6482_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-28_img_648 2_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_11-29_img_6483_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-29_img_648 3_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_11-35_img_6485_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-35_img_648 5_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_11-36_img_6488_lacul_podragu.jpg

2011-08-16_1 1-36_img_648 8_lacul_podr agu.jpg

2011-08-16_11-52_img_6489_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-52_img_648 9_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_11-53_img_6490_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 1-53_img_649 0_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_12-15_img_6492_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 2-15_img_649 2_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_12-23_img_6493_cabana_podragu_2100m.jpg

2011-08-16_1 2-23_img_649 3_cabana_pod ragu_2100m.j pg

2011-08-16_12-32_img_6494_vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 2-32_img_649 4_vf._moldov eanu_2544m.j pg

2011-08-16_12-34_img_6495_vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 2-34_img_649 5_vf._moldov eanu_2544m.j pg

2011-08-16_13-12_img_6496_tabak.jpg

2011-08-16_1 3-12_img_649 6_tabak.jpg

2011-08-16_13-45_img_6498_vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 3-45_img_649 8_vf._moldov eanu_2544m.j pg

2011-08-16_14-15_img_6499_vf._vistea_mare_2527m.jpg

2011-08-16_1 4-15_img_649 9_vf._vistea _mare_2527m. jpg

2011-08-16_14-45_img_6502_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 4-45_img_650 2_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_14-46_img_6503_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 4-46_img_650 3_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_14-57_img_6504_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 4-57_img_650 4_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_14-59_img_6506_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 4-59_img_650 6_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-00_img_6507_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-00_img_650 7_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-01_img_6509_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-01_img_650 9_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-01_img_6510_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-01_img_651 0_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-02_img_6511_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-02_img_651 1_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-02_img_6512_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-02_img_651 2_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-07_img_6513_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-07_img_651 3_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-07_img_6514_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-07_img_651 4_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-07_img_6515_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-07_img_651 5_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-08_img_6516_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-08_img_651 6_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-08_img_6517_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-08_img_651 7_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-11_img_6518_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-11_img_651 8_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-11_img_6519_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-11_img_651 9_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_15-11_img_6520_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 5-11_img_652 0_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_16-02_img_6521_pohled_z__vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-16_1 6-02_img_652 1_pohled_z__ vf._moldovea nu_2544m.jpg

2011-08-16_16-34_img_6523_lacul_moldoveanului_2150m.jpg

2011-08-16_1 6-34_img_652 3_lacul_mold oveanului_21 50m.jpg

2011-08-16_16-58_img_6525_lacul_moldoveanului_2150m.jpg

2011-08-16_1 6-58_img_652 5_lacul_mold oveanului_21 50m.jpg

2011-08-16_17-35_img_6526_lacul_moldoveanului_2150m.jpg

2011-08-16_1 7-35_img_652 6_lacul_mold oveanului_21 50m.jpg

2011-08-16_17-37_img_6527_lacul_moldoveanului_2150m.jpg

2011-08-16_1 7-37_img_652 7_lacul_mold oveanului_21 50m.jpg

2011-08-17_06-51_img_6529_lacul_moldoveanului_2150m.jpg

2011-08-17_0 6-51_img_652 9_lacul_mold oveanului_21 50m.jpg

2011-08-17_06-54_img_6530_vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-17_0 6-54_img_653 0_vf._moldov eanu_2544m.j pg

2011-08-17_08-54_img_6531_vf._moldoveanu_2544m.jpg

2011-08-17_0 8-54_img_653 1_vf._moldov eanu_2544m.j pg

2011-08-17_09-25_img_6534_lacul_galasescu.jpg

2011-08-17_0 9-25_img_653 4_lacul_gala sescu.jpg

2011-08-17_09-36_img_6536_lacul_galasescu.jpg

2011-08-17_0 9-36_img_653 6_lacul_gala sescu.jpg

2011-08-17_10-59_img_6537_fereastra_mica.jpg

2011-08-17_1 0-59_img_653 7_fereastra_ mica.jpg

2011-08-17_12-06_img_6540_vf._urlea_2473m_a_vf._fundul_bindei_2450m.jpg

2011-08-17_1 2-06_img_654 0_vf._urlea_ 2473m_a_vf._ fundul_binde i_2450m.jpg

2011-08-17_12-29_img_6542_strunga.jpg

2011-08-17_1 2-29_img_654 2_strunga.jp g

2011-08-17_12-29_img_6543_hrebenovka.jpg

2011-08-17_1 2-29_img_654 3_hrebenovka .jpg

2011-08-17_12-31_img_6546_skaly.jpg

2011-08-17_1 2-31_img_654 6_skaly.jpg

2011-08-17_12-54_img_6548_hrebenovka.jpg

2011-08-17_1 2-54_img_654 8_hrebenovka .jpg

2011-08-17_12-54_img_6550_mrakului.jpg

2011-08-17_1 2-54_img_655 0_mrakului.j pg

2011-08-17_13-13_img_6552_mrakului.jpg

2011-08-17_1 3-13_img_655 2_mrakului.j pg

2011-08-17_13-36_img_6554_vf._fundul_bindei_2450m.jpg

2011-08-17_1 3-36_img_655 4_vf._fundul _bindei_2450 m.jpg

2011-08-17_13-39_img_6556_hrebenovka.jpg

2011-08-17_1 3-39_img_655 6_hrebenovka .jpg

2011-08-17_13-40_img_6558_mrakul_cumului.jpg

2011-08-17_1 3-40_img_655 8_mrakul_cum ului.jpg

2011-08-17_13-42_img_6559_udoli_izvorul_bindei.jpg

2011-08-17_1 3-42_img_655 9_udoli_izvo rul_bindei.j pg

2011-08-17_13-48_img_6561_lacul_urlea_2190m.jpg

2011-08-17_1 3-48_img_656 1_lacul_urle a_2190m.jpg

2011-08-17_14-07_img_6567_jezera_oblast_urlea.jpg

2011-08-17_1 4-07_img_656 7_jezera_obl ast_urlea.jp g

2011-08-17_14-12_img_6572_jezera_oblast_urlea.jpg

2011-08-17_1 4-12_img_657 2_jezera_obl ast_urlea.jp g

2011-08-17_14-40_img_6574_jezera_oblast_urlea.jpg

2011-08-17_1 4-40_img_657 4_jezera_obl ast_urlea.jp g

2011-08-17_15-00_img_6576_hrebenovka.jpg

2011-08-17_1 5-00_img_657 6_hrebenovka .jpg

2011-08-17_16-23_img_6582_sedlo_curmatura_zirnei_1923m.jpg

2011-08-17_1 6-23_img_658 2_sedlo_curm atura_zirnei _1923m.jpg

2011-08-17_18-14_img_6584_refugio.jpg

2011-08-17_1 8-14_img_658 4_refugio.jp g

2011-08-17_18-14_img_6585_refugio.jpg

2011-08-17_1 8-14_img_658 5_refugio.jp g

2011-08-17_18-14_img_6587_refugio.jpg

2011-08-17_1 8-14_img_658 7_refugio.jp g

2011-08-18_07-36_img_6588_sedlo_curmatura_zirnei_1923m.jpg

2011-08-18_0 7-36_img_658 8_sedlo_curm atura_zirnei _1923m.jpg

2011-08-18_07-37_img_6590_sedlo_curmatura_zirnei_1923m.jpg

2011-08-18_0 7-37_img_659 0_sedlo_curm atura_zirnei _1923m.jpg

2011-08-18_07-50_img_6593_sedlo_curmatura_zirnei_1923m.jpg

2011-08-18_0 7-50_img_659 3_sedlo_curm atura_zirnei _1923m.jpg

2011-08-18_09-53_img_6599_vitam_vas,_pozemstane.jpg

2011-08-18_0 9-53_img_659 9_vitam_vas, _pozemstane. jpg

2011-08-18_11-44_img_6605_hrebenovka.jpg

2011-08-18_1 1-44_img_660 5_hrebenovka .jpg

2011-08-18_12-20_img_6608_hrebenovka.jpg

2011-08-18_1 2-20_img_660 8_hrebenovka .jpg

2011-08-18_12-21_img_6610_ovoce.jpg

2011-08-18_1 2-21_img_661 0_ovoce.jpg

2011-08-18_12-23_img_6612_bacove.jpg

2011-08-18_1 2-23_img_661 2_bacove.jpg

2011-08-18_12-46_img_6618_konec_fagarase.jpg

2011-08-18_1 2-46_img_661 8_konec_faga rase.jpg

2011-08-18_13-07_img_6622_posledni_refugio.jpg

2011-08-18_1 3-07_img_662 2_posledni_r efugio.jpg

2011-08-18_13-14_img_6624_posledni_refugio.jpg

2011-08-18_1 3-14_img_662 4_posledni_r efugio.jpg

2011-08-18_13-55_img_6628_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-18_1 3-55_img_662 8_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-18_14-15_img_6630_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-18_1 4-15_img_663 0_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-18_14-16_img_6632_muntii_iezerului.jpg

2011-08-18_1 4-16_img_663 2_muntii_iez erului.jpg

2011-08-18_14-17_img_6633_salas.jpg

2011-08-18_1 4-17_img_663 3_salas.jpg

2011-08-18_15-57_img_6634_vareni_z_hub.jpg

2011-08-18_1 5-57_img_663 4_vareni_z_h ub.jpg

2011-08-18_16-16_img_6638_vareni_z_hub.jpg

2011-08-18_1 6-16_img_663 8_vareni_z_h ub.jpg

2011-08-18_18-30_img_6641_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-18_1 8-30_img_664 1_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-18_18-32_img_6643_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-18_1 8-32_img_664 3_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-18_18-34_img_6644_muntii_iezerului.jpg

2011-08-18_1 8-34_img_664 4_muntii_iez erului.jpg

2011-08-18_18-34_img_6645_salas.jpg

2011-08-18_1 8-34_img_664 5_salas.jpg

2011-08-18_18-37_img_6646_salas.jpg

2011-08-18_1 8-37_img_664 6_salas.jpg

2011-08-19_05-25_img_6647_muntii_iezerului.jpg

2011-08-19_0 5-25_img_664 7_muntii_iez erului.jpg

2011-08-19_05-31_img_6649_salas.jpg

2011-08-19_0 5-31_img_664 9_salas.jpg

2011-08-19_05-39_img_6653_salas.jpg

2011-08-19_0 5-39_img_665 3_salas.jpg

2011-08-19_12-14_img_6656_kravului.jpg

2011-08-19_1 2-14_img_665 6_kravului.j pg

2011-08-19_13-38_img_6661_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-19_1 3-38_img_666 1_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-19_13-41_img_6663_muntii_piatra_craiului.jpg

2011-08-19_1 3-41_img_666 3_muntii_pia tra_craiului .jpg

2011-08-19_13-45_img_6664_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 3-45_img_666 4_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-10_img_6666_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-10_img_666 6_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-10_img_6667_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-10_img_666 7_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-13_img_6668_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-13_img_666 8_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-15_img_6669_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-15_img_666 9_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-16_img_6670_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-16_img_667 0_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-33_img_6671_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-33_img_667 1_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-33_img_6672_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-33_img_667 2_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-34_img_6673_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-34_img_667 3_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_14-42_img_6674_cestou_do_zarnesti.jpg

2011-08-19_1 4-42_img_667 4_cestou_do_ zarnesti.jpg

2011-08-19_15-06_img_6677_cestujeme_s_kozou.jpg

2011-08-19_1 5-06_img_667 7_cestujeme_ s_kozou.jpg

2011-08-19_15-57_img_6685_vlak_zarnesti_-_brasov.jpg

2011-08-19_1 5-57_img_668 5_vlak_zarne sti_-_brasov .jpg

2011-08-19_16-07_img_6690_z_vlaku.jpg

2011-08-19_1 6-07_img_669 0_z_vlaku.jp g

2011-08-19_16-20_img_6692_rasnov.jpg

2011-08-19_1 6-20_img_669 2_rasnov.jpg

2011-08-19_16-45_img_6693_brasov.jpg

2011-08-19_1 6-45_img_669 3_brasov.jpg

Muntii_Fagarasului,_harta_turistica_si_a_reliefului_trasa.jpg

Muntii_Fagar asului,_hart a_turistica_ si_a_reliefu lui_trasa.jp g


fotky_z_ostatních_akcí
videa_z_této_akce
fotky_v_zipu_ke_stažení