2011-02-11_11-48_img_4083_zastavka_zbojska.jpg

2011-02-11_1 1-48_img_408 3_zastavka_z bojska.jpg

2011-02-11_11-49_img_4084_zastavka_zbojska.jpg

2011-02-11_1 1-49_img_408 4_zastavka_z bojska.jpg

2011-02-11_12-13_img_4091_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 2-13_img_409 1_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_14-07_img_4093_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-07_img_409 3_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_14-28_img_4094_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-28_img_409 4_zbojska.jp g

2011-02-11_14-36_img_4095_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-36_img_409 5_zbojska.jp g

2011-02-11_14-37_img_4099_salas_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-37_img_409 9_salas_zboj ska.jpg

2011-02-11_14-39_img_4102_salas_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-39_img_410 2_salas_zboj ska.jpg

2011-02-11_14-39_img_4104_salas_zbojska.jpg

2011-02-11_1 4-39_img_410 4_salas_zboj ska.jpg

2011-02-11_15-00_img_4108_salas_zbojska.jpg

2011-02-11_1 5-00_img_410 8_salas_zboj ska.jpg

2011-02-11_15-17_img_4109_halusky_s_veprovym.jpg

2011-02-11_1 5-17_img_410 9_halusky_s_ veprovym.jpg

2011-02-11_16-17_img_4110_zbojska.jpg

2011-02-11_1 6-17_img_411 0_zbojska.jp g

2011-02-11_18-06_img_4112_zbojska.jpg

2011-02-11_1 8-06_img_411 2_zbojska.jp g

2011-02-11_18-33_img_4115_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 8-33_img_411 5_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_18-33_img_4116_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 8-33_img_411 6_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_18-48_img_4118_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 8-48_img_411 8_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_19-08_img_4119_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_1 9-08_img_411 9_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_21-14_img_4122_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_2 1-14_img_412 2_chata_zboj ska.jpg

2011-02-11_21-15_img_4124_chata_zbojska.jpg

2011-02-11_2 1-15_img_412 4_chata_zboj ska.jpg

2011-02-12_08-34_img_4128_zastavka_zbojska.jpg

2011-02-12_0 8-34_img_412 8_zastavka_z bojska.jpg

2011-02-12_08-36_img_4129_zastavka_zbojska.jpg

2011-02-12_0 8-36_img_412 9_zastavka_z bojska.jpg

2011-02-12_08-38_img_4131_zastavka_zbojska.jpg

2011-02-12_0 8-38_img_413 1_zastavka_z bojska.jpg

2011-02-12_08-47_img_4133_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 8-47_img_413 3_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-04_img_4135_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-04_img_413 5_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-13_img_4137_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-13_img_413 7_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-50_img_4139_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-50_img_413 9_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-55_img_4144_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-55_img_414 4_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-57_img_4145_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-57_img_414 5_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_09-57_img_4146_pohronska_polhora.jpg

2011-02-12_0 9-57_img_414 6_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-12_10-28_img_4147_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 0-28_img_414 7_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_10-30_img_4148_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 0-30_img_414 8_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_10-31_img_4151_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 0-31_img_415 1_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-02_img_4154_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-02_img_415 4_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-02_img_4156_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-02_img_415 6_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-12_img_4157_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-12_img_415 7_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-23_img_4159_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-23_img_415 9_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-36_img_4160_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-36_img_416 0_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_12-36_img_4161_cesta_na_fabovu_holu.jpg

2011-02-12_1 2-36_img_416 1_cesta_na_f abovu_holu.j pg

2011-02-12_13-04_img_4162_fabova_hola.jpg

2011-02-12_1 3-04_img_416 2_fabova_hol a.jpg

2011-02-12_13-05_img_4165_fabova_hola.jpg

2011-02-12_1 3-05_img_416 5_fabova_hol a.jpg

2011-02-12_13-39_img_4167_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-39_img_416 7_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-43_img_4170_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-43_img_417 0_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-44_img_4172_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-44_img_417 2_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-45_img_4175_nizke_tatry.jpg

2011-02-12_1 3-45_img_417 5_nizke_tatr y.jpg

2011-02-12_13-45_img_4176_nizke_tatry.jpg

2011-02-12_1 3-45_img_417 6_nizke_tatr y.jpg

2011-02-12_13-46_img_4181_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-46_img_418 1_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-47_img_4182_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-47_img_418 2_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-47_img_4183_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-47_img_418 3_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_13-56_img_4186_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 3-56_img_418 6_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_15-18_img_4188_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 5-18_img_418 8_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_15-18_img_4189_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 5-18_img_418 9_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_15-20_img_4190_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 5-20_img_419 0_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_15-47_img_4191_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 5-47_img_419 1_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_15-48_img_4193_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 5-48_img_419 3_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_16-03_img_4195_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 6-03_img_419 5_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_16-03_img_4196_cesta_z_fabovej_hole.jpg

2011-02-12_1 6-03_img_419 6_cesta_z_fa bovej_hole.j pg

2011-02-12_16-05_img_4197_chata_zbojska.jpg

2011-02-12_1 6-05_img_419 7_chata_zboj ska.jpg

2011-02-12_18-17_img_4198_misa_a_bazanti.jpg

2011-02-12_1 8-17_img_419 8_misa_a_baz anti.jpg

2011-02-12_18-17_img_4199_stepan,_misa_a_bazanti.jpg

2011-02-12_1 8-17_img_419 9_stepan,_mi sa_a_bazanti .jpg

2011-02-12_19-06_img_4200_chata_zbojska.jpg

2011-02-12_1 9-06_img_420 0_chata_zboj ska.jpg

2011-02-12_19-07_img_4206_chata_zbojska.jpg

2011-02-12_1 9-07_img_420 6_chata_zboj ska.jpg

2011-02-13_10-27_img_4209_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 0-27_img_420 9_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_10-40_img_4212_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 0-40_img_421 2_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_10-49_img_4214_kucelach.jpg

2011-02-13_1 0-49_img_421 4_kucelach.j pg

2011-02-13_10-51_img_4216_kucelach.jpg

2011-02-13_1 0-51_img_421 6_kucelach.j pg

2011-02-13_10-51_img_4217_kucelach.jpg

2011-02-13_1 0-51_img_421 7_kucelach.j pg

2011-02-13_11-01_img_4221_kucelach.jpg

2011-02-13_1 1-01_img_422 1_kucelach.j pg

2011-02-13_12-01_img_4223_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-01_img_422 3_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-04_img_4228_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-04_img_422 8_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-04_img_4229_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-04_img_422 9_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-08_img_4231_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-08_img_423 1_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-12_img_4232_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-12_img_423 2_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-50_img_4233_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-50_img_423 3_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-50_img_4235_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-50_img_423 5_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-55_img_4236_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-55_img_423 6_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_12-58_img_4241_sedlo_burda.jpg

2011-02-13_1 2-58_img_424 1_sedlo_burd a.jpg

2011-02-13_13-24_img_4245_mala_a_velka_stozka.jpg

2011-02-13_1 3-24_img_424 5_mala_a_vel ka_stozka.jp g

2011-02-13_13-27_img_4246_mala_a_velka_stozka.jpg

2011-02-13_1 3-27_img_424 6_mala_a_vel ka_stozka.jp g

2011-02-13_13-34_img_4250_mala_a_velka_stozka,_krivan.jpg

2011-02-13_1 3-34_img_425 0_mala_a_vel ka_stozka,_k rivan.jpg

2011-02-13_13-34_img_4251_mala_a_velka_stozka,_krivan.jpg

2011-02-13_1 3-34_img_425 1_mala_a_vel ka_stozka,_k rivan.jpg

2011-02-13_13-43_img_4260_chata_stozky.jpg

2011-02-13_1 3-43_img_426 0_chata_stoz ky.jpg

2011-02-13_13-45_img_4264_mala_a_velka_stozka,_krivan.jpg

2011-02-13_1 3-45_img_426 4_mala_a_vel ka_stozka,_k rivan.jpg

2011-02-13_14-04_img_4267_mala_a_velka_stozka.jpg

2011-02-13_1 4-04_img_426 7_mala_a_vel ka_stozka.jp g

2011-02-13_14-28_img_4270_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 4-28_img_427 0_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_14-31_img_4271_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 4-31_img_427 1_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_14-35_img_4273_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 4-35_img_427 3_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_14-38_img_4274_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 4-38_img_427 4_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_14-47_img_4280_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 4-47_img_428 0_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-03_img_4281_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-03_img_428 1_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-03_img_4282_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-03_img_428 2_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-05_img_4283_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-05_img_428 3_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-05_img_4284_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-05_img_428 4_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-05_img_4285_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-05_img_428 5_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-06_img_4286_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-06_img_428 6_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-08_img_4288_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-08_img_428 8_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-08_img_4289_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-08_img_428 9_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-10_img_4290_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-10_img_429 0_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-14_img_4292_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-14_img_429 2_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-14_img_4293_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-14_img_429 3_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-22_img_4296_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-22_img_429 6_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-23_img_4299_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-23_img_429 9_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-24_img_4300_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-24_img_430 0_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-24_img_4302_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-24_img_430 2_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-39_img_4303_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-39_img_430 3_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-40_img_4306_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-40_img_430 6_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_15-43_img_4308_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 5-43_img_430 8_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_16-07_img_4315_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 6-07_img_431 5_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_16-18_img_4316_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 6-18_img_431 6_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_16-42_img_4317_cestou_do_tisovce.jpg

2011-02-13_1 6-42_img_431 7_cestou_do_ tisovce.jpg

2011-02-13_17-52_img_4318_tisovec.jpg

2011-02-13_1 7-52_img_431 8_tisovec.jp g

2011-02-13_17-52_img_4323_tisovec.jpg

2011-02-13_1 7-52_img_432 3_tisovec.jp g

2011-02-13_18-41_img_4333_tisovec.jpg

2011-02-13_1 8-41_img_433 3_tisovec.jp g

2011-02-13_18-44_img_4335_tisovec.jpg

2011-02-13_1 8-44_img_433 5_tisovec.jp g

2011-02-13_21-05_img_4345_chata_zbojska.jpg

2011-02-13_2 1-05_img_434 5_chata_zboj ska.jpg

2011-02-13_22-14_img_4347_chata_zbojska.jpg

2011-02-13_2 2-14_img_434 7_chata_zboj ska.jpg

2011-02-14_00-13_img_4352_chata_zbojska.jpg

2011-02-14_0 0-13_img_435 2_chata_zboj ska.jpg

2011-02-14_10-26_img_4355_zbojska.jpg

2011-02-14_1 0-26_img_435 5_zbojska.jp g

2011-02-14_10-29_img_4356_zbojska.jpg

2011-02-14_1 0-29_img_435 6_zbojska.jp g

2011-02-14_10-29_img_4358_zbojska.jpg

2011-02-14_1 0-29_img_435 8_zbojska.jp g

2011-02-14_10-49_img_4361_zbojska.jpg

2011-02-14_1 0-49_img_436 1_zbojska.jp g

2011-02-14_11-08_img_4362_cestou_do_pohronskej_polhory.jpg

2011-02-14_1 1-08_img_436 2_cestou_do_ pohronskej_p olhory.jpg

2011-02-14_13-10_img_4368_cestou_do_pohronskej_polhory.jpg

2011-02-14_1 3-10_img_436 8_cestou_do_ pohronskej_p olhory.jpg

2011-02-14_13-36_img_4369_pohronska_polhora.jpg

2011-02-14_1 3-36_img_436 9_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-14_14-58_img_4370_pohronska_polhora.jpg

2011-02-14_1 4-58_img_437 0_pohronska_ polhora.jpg

2011-02-14_15-10_img_4371_pohronska_polhora.jpg

2011-02-14_1 5-10_img_437 1_pohronska_ polhora.jpg


fotky_z_ostatních_akcí
videa_z_této_akce
fotky_v_zipu_ke_stažení