2009-12-20_img_0803_gory_stolowe_mapa.jpg

2009-12-20_i mg_0803_gory _stolowe_map a.jpg

2009-12-21_img_0807_ridit_dokazu_i_po_slepu.jpg

2009-12-21_i mg_0807_ridi t_dokazu_i_p o_slepu.jpg

2009-12-21_img_0811_sterace_stiraji,_ostrikovace_ostrikuji.jpg

2009-12-21_i mg_0811_ster ace_stiraji, _ostrikovace _ostrikuji.j pg

2009-12-21_img_0812_machovska_lhota.jpg

2009-12-21_i mg_0812_mach ovska_lhota. jpg

2009-12-21_img_0813_machovska_lhota.jpg

2009-12-21_i mg_0813_mach ovska_lhota. jpg

2009-12-21_img_0814_dada_a_eda.jpg

2009-12-21_i mg_0814_dada _a_eda.jpg

2009-12-21_img_0817_dada_a_eda.jpg

2009-12-21_i mg_0817_dada _a_eda.jpg

2009-12-21_img_0818_machov.jpg

2009-12-21_i mg_0818_mach ov.jpg

2009-12-21_img_0822_cestou_z_machova_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0822_cest ou_z_machova _do_blednych _skal.jpg

2009-12-21_img_0823_cestou_z_machova_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0823_cest ou_z_machova _do_blednych _skal.jpg

2009-12-21_img_0824_rozcestnik.jpg

2009-12-21_i mg_0824_rozc estnik.jpg

2009-12-21_img_0827_cestou_z_machova_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0827_cest ou_z_machova _do_blednych _skal.jpg

2009-12-21_img_0828_cestou_z_machova_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0828_cest ou_z_machova _do_blednych _skal.jpg

2009-12-21_img_0829_kudy_tudy_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0829_kudy _tudy_do_ble dnych_skal.j pg

2009-12-21_img_0830_kudy_tudy_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0830_kudy _tudy_do_ble dnych_skal.j pg

2009-12-21_img_0832_kudy_tudy_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0832_kudy _tudy_do_ble dnych_skal.j pg

2009-12-21_img_0833_kudy_tudy_do_blednych_skal.jpg

2009-12-21_i mg_0833_kudy _tudy_do_ble dnych_skal.j pg

2009-12-21_img_0837_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0837_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0840_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0840_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0841_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0841_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0842_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0842_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0844_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0844_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0845_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0845_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0846_bacha_na_zmije_zygzakowate.jpg

2009-12-21_i mg_0846_bach a_na_zmije_z ygzakowate.j pg

2009-12-21_img_0847_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0847_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0848_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0848_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0849_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0849_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0850_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0850_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0851_vyhlidka_na_machov_a_machovskou_lhotu.jpg

2009-12-21_i mg_0851_vyhl idka_na_mach ov_a_machovs kou_lhotu.jp g

2009-12-21_img_0852_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0852_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0853_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0853_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0854_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0854_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0855_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0855_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0856_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0856_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0857_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0857_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0858_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0858_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0859_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0859_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0861_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0861_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0862_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0862_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0863_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0863_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0864_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0864_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0866_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0866_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0870_pred_vstupem_do_blednych_skal_se_doporucuje_mirna_dieta.jpg

2009-12-21_i mg_0870_pred _vstupem_do_ blednych_ska l_se_doporuc uje_mirna_di eta.jpg

2009-12-21_img_0872_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0872_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0873_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0873_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0874_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0874_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0876_bledne_skaly.jpg

2009-12-21_i mg_0876_bled ne_skaly.jpg

2009-12-21_img_0877_noc.jpg

2009-12-21_i mg_0877_noc. jpg

2009-12-21_img_0879_noc.jpg

2009-12-21_i mg_0879_noc. jpg

2009-12-21_img_0881_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-21_i mg_0881_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-21_img_0883_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-21_i mg_0883_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-21_img_0884_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-21_i mg_0884_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-21_img_0885_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-21_i mg_0885_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-21_img_0886_eda_prevrhl_cinskou_polivku.jpg

2009-12-21_i mg_0886_eda_ prevrhl_cins kou_polivku. jpg

2009-12-21_img_0887_daliborova_prurva.jpg

2009-12-21_i mg_0887_dali borova_prurv a.jpg

2009-12-22_img_0888_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-22_i mg_0888_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-22_img_0890_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-22_i mg_0890_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-22_img_0891_nas_ledovy_dom_v_blednych_skalach.jpg

2009-12-22_i mg_0891_nas_ ledovy_dom_v _blednych_sk alach.jpg

2009-12-22_img_0892_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0892_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0893_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0893_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0894_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0894_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0896_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0896_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0897_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0897_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0898_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0898_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0899_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0899_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0900_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0900_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0901_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0901_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0902_zavatou_stezkou_do_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0902_zava tou_stezkou_ do_karlowa.j pg

2009-12-22_img_0903_karlow.jpg

2009-12-22_i mg_0903_karl ow.jpg

2009-12-22_img_0904_karlow_a_mala_hejsovina.jpg

2009-12-22_i mg_0904_karl ow_a_mala_he jsovina.jpg

2009-12-22_img_0905_dada_posila_pohled_sarce.jpg

2009-12-22_i mg_0905_dada _posila_pohl ed_sarce.jpg

2009-12-22_img_0906_karlow.jpg

2009-12-22_i mg_0906_karl ow.jpg

2009-12-22_img_0907_zavatou_stezkou_z_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0907_zava tou_stezkou_ z_karlowa.jp g

2009-12-22_img_0908_zavatou_stezkou_z_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0908_zava tou_stezkou_ z_karlowa.jp g

2009-12-22_img_0909_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0909_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0910_zavatou_stezkou_z_karlowa.jpg

2009-12-22_i mg_0910_zava tou_stezkou_ z_karlowa.jp g

2009-12-22_img_0911_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0911_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0912_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0912_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0913_karlow.jpg

2009-12-22_i mg_0913_karl ow.jpg

2009-12-22_img_0914_hejsovina.jpg

2009-12-22_i mg_0914_hejs ovina.jpg

2009-12-22_img_0915_snehovy_piknik_pod_hejsovinou.jpg

2009-12-22_i mg_0915_sneh ovy_piknik_p od_hejsovino u.jpg

2009-12-22_img_0917_snehovy_piknik_pod_hejsovinou.jpg

2009-12-22_i mg_0917_sneh ovy_piknik_p od_hejsovino u.jpg

2009-12-22_img_0920_mala_hejsovina_-_szczeliniec_maly.jpg

2009-12-22_i mg_0920_mala _hejsovina_- _szczeliniec _maly.jpg

2009-12-22_img_0921_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0921_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0923_bledne_skaly.jpg

2009-12-22_i mg_0923_bled ne_skaly.jpg

2009-12-22_img_0924_tady_nekde_vede_cesta.jpg

2009-12-22_i mg_0924_tady _nekde_vede_ cesta.jpg

2009-12-22_img_0927_mezi_hejsovinou_a_blednymi_skalami.jpg

2009-12-22_i mg_0927_mezi _hejsovinou_ a_blednymi_s kalami.jpg

2009-12-22_img_0928_obed.jpg

2009-12-22_i mg_0928_obed .jpg

2009-12-22_img_0929_obed.jpg

2009-12-22_i mg_0929_obed .jpg

2009-12-22_img_0930_obed.jpg

2009-12-22_i mg_0930_obed .jpg

2009-12-22_img_0933_mala_hejsovina_-_szczeliniec_maly.jpg

2009-12-22_i mg_0933_mala _hejsovina_- _szczeliniec _maly.jpg

2009-12-22_img_0934_mala_hejsovina_-_szczeliniec_maly.jpg

2009-12-22_i mg_0934_mala _hejsovina_- _szczeliniec _maly.jpg

2009-12-22_img_0935_cestou_do_machovske_lhoty.jpg

2009-12-22_i mg_0935_cest ou_do_machov ske_lhoty.jp g

2009-12-22_img_0937__velka_a_mala_hejsovina_-_szczeliniec_wielki_i_maly.jpg

2009-12-22_i mg_0937__vel ka_a_mala_he jsovina_-_sz czeliniec_wi elki_i_maly. jpg

2009-12-22_img_0938_sibir.jpg

2009-12-22_i mg_0938_sibi r.jpg

2009-12-22_img_0941_zapadly_vlastenec.jpg

2009-12-22_i mg_0941_zapa dly_vlastene c.jpg

2009-12-22_img_0943_zapadly_vlastenec.jpg

2009-12-22_i mg_0943_zapa dly_vlastene c.jpg

2009-12-22_img_0947_zapadly_vlastenec.jpg

2009-12-22_i mg_0947_zapa dly_vlastene c.jpg

2009-12-22_img_0953_cestou_do_machovske_lhoty.jpg

2009-12-22_i mg_0953_cest ou_do_machov ske_lhoty.jp g

2009-12-22_img_0957_cestou_do_machovske_lhoty.jpg

2009-12-22_i mg_0957_cest ou_do_machov ske_lhoty.jp g

2009-12-22_img_0958_dada_foti_prvorepublikovy_hranicni_kamen.jpg

2009-12-22_i mg_0958_dada _foti_prvore publikovy_hr anicni_kamen .jpg

2009-12-22_img_0959_trasy_rowerowe_w_gorach_stolowych.jpg

2009-12-22_i mg_0959_tras y_rowerowe_w _gorach_stol owych.jpg

2009-12-22_img_0960_park_narodowy_gor_stolowych.jpg

2009-12-22_i mg_0960_park _narodowy_go r_stolowych. jpg

2009-12-22_img_0961_bezvyznamny_krok_pro_lidstvo_avsak_velky_krok_pro_edu.jpg

2009-12-22_i mg_0961_bezv yznamny_krok _pro_lidstvo _avsak_velky _krok_pro_ed u.jpg

2009-12-22_img_0962_mezinarodni_oddychova.jpg

2009-12-22_i mg_0962_mezi narodni_oddy chova.jpg

2009-12-22_img_0963_machovska_lhota.jpg

2009-12-22_i mg_0963_mach ovska_lhota. jpg

2009-12-22_img_0964_machovska_lhota.jpg

2009-12-22_i mg_0964_mach ovska_lhota. jpg

2009-12-22_img_0965_machovska_lhota.jpg

2009-12-22_i mg_0965_mach ovska_lhota. jpg


fotky_z_ostatních_akcí
videa_z_této_akce
fotky_v_zipu_ke_stažení